O Yahweh

Track 6 on the ‘Manifestation’ album by Sampraiz