Lord I will wait

Track 3 on Sampraiz’s ‘Manifestation‘ album